MRSA-test

MRSA-test

Norge er unikt på den måten at det nesten ikkje finst LA-MRSA blant norske svinebesetningar. Dersom det blir oppdaga, krevst det slakting av heile besetningar, noko som er kostbart for næringen.

«Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin» regulerer dette. Mattilsynet og FHI anbefaler at all utanlandsk arbeidskraft som kjem for å arbeide med norske svinebesetningar vert testa for MRSA før dei startar arbeidet.

Salubritas tilbyr denne tenesta på tre klinikkar, i Sandnes, Stavanger og på Norheim på fastlands-Karmøy. Sjølve testen vert utført av helsepersonell og analysert på vår eigen lab. Pasienten, og arbeidsgjevar med pasientens samtykke, vil få svar innan neste dags formiddag, ofte same kveld. Me kan tilby tenesta i eit introduksjonstilbod for 1000,- (0% mva). Dette kan fort løna seg samanlikna med å vente fleire dagar på svar.

Ta kontakt på bs@salubritas.no dersom dette er av interesse.